BUDO & BUJUTSUgTHE HIDENh Feb./2006
Monthly@Publishing companyFBAB Japan.

The proposal of "a twisted motion."
The body of a martial art which a spiral effect makes.
Power of the body / China internal martial art / Wave stretching

Part II
Su Dong-Chen / China internal martial
Spiral essence and spiral application,
which Master Su Dong-Chen tells

Special edition: P art II Su Dong-Chen/China internal martial.?
It resulted [from research of the essence of a martial art ] "
spirally."Spiral essence and spiral application, which Master Su Dong-Chen tells
A "spiral" is seen from the evolution process of body movement.

‡ and motion of the body
Partial "torsion" and "spiral movement" on the whole
Spiral essence is "object manipulation."

Continuation of contact -- connect -- the purpose of the training
It is to make reaction spiral body.
Taijiquan Push hand Spiral movement
Xingyiquan Free hand Spiral movement

A spiral exercise of the whole body
The step method accompanying spiral deployment
Strategy of spiral

From crossing to the crossed
Movement and fusion

Deployment of crossed

ESSENCE OF EVOLUTION
China Internal Martial Arts series of Master Su Dong-Chen
DVD&VHS extolment -- on sale

The process of the training Method by "Su Dong-Chen"
Evolving Internal Martial Arts
The essence of the China martial art and Training Method are investigated.
- - to strike - to poke -- it kicks -- throw
Research of the technology style in a battle.
The martial art "body controlling method" are not caught by one frame.
The fundamental principle of Master Su supported by much battles and verification.
The ultimate essence which enables all evolution smashes the existing view between martial arts!
DVD inclusion time: 46 minutes. Price of 5.775 yen (main part 5.500 plus tax)
VHS inclusion time: 46 minutes.? Price of 5.775 yen (main part 5.500 plus tax)

 

Technique for winning form for performance, and a game.... so much -- coming out -- it cannot survive
Strength in a battle: donft be cut -- donft be strike-- it is don't be throw Traditional essence, which demonstrates the real value in a battle. Super-battle martial art.? Consistent technique of Master
Su Dong-Chen. It opens to the public at last.
Vol.1 Crossing Method? don't be hit and form Battle technique for using
Crossing Method to a blow system is introduced among the consistent techniques of
Master Su Dong-Chen It is clearly about the mechanism of the super-technique in abundant examples and detailed explanation
Vol.2 Crossed Method Battle technique for [manipulation object] not making it throw
Crossed Method to a throw system is introduced among the consistent techniques of Master
Su Dong-Chen They are abundant examples and detailed explanation. It is clearly about the mechanism of a super-technique.
DVD inclusion time: 40 minutes. Price of 5.775 yen (main part 5.500 plus tax)
VHS inclusion time: 40 minutes.? Price of 5.775 yen (main part 5.500 plus tax)

 

"Taichi quan for fighting." The true sight is caught!
The Taichi quan strategy of Master Su Dong-Chen
If it is a martial art, it must be able to correspond to all partners. Is it possible in it, which was achieved at Taichi quan? The "Taichi quan strategy" which the male and Master Su of battle Internal Martial Arts show. Technique application of the wonderful control which is in sight by investigating posture and a motion. The technical form and tactical system supposing all the situations. "the Taichi quan for fighting" -- we catch the true sight
DVD inclusion time: 58 minutes. Price of 5.775 yen (main part 5.500 plus tax)
VHS inclusion time: 58 minutes.? Price of 5.775 yen (main part 5.500 plus tax)

BAB Japan? Nakamura BD 1-30-11 Sasazuka Shibuyaku Tokyo JAPAN 151-0073Tel:03-3469-0135 FAX:03-3468-0162 http://www.bab.co.jp/ shop@bab.co.jp

Magazine